Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Industrial SpyИндустриална Spy - Game мами , съвети и трикове за Dreamcast

Replay игра
-----------
Успешно завърши и запишете играта .
Заредете запазена игра започне отново с
същото AP и агенти ( с изключение на Mondstein )
в края на първата игра.

Скрити
произведение --------------
Поставете диска на играта в компютър, съвместим
CD -ROM устройство За да намерите снимки от играта в
\Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Industrial Spy - Game cheats, tips and tricks for Dreamcast

Replay game
-----------
Successfully complete and save the game.
Load that saved game to begin again with
the same AP and agents (except Mondstein)
present at the end of the first game.

Hidden artwork
--------------
Place the game disc in a PC compatible CD-ROM
drive to find images from the game in the
"Presents" folder.


© 2022 Всички права запазени.