Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Bram Stoker's DraculaДракула на Брам Стокър - Игра мами, съвети и трикове за \

Изпратено от : Fawad Малик

Ниво изберете:
-------------
Натиснете надолу, надясно , A, C , Up ,
наляво, нагоре , когато бойното поле започва да превъртате през
на отваряне на екрана . Смях ще потвърди правилния код влизане.
играят Пауза игра и натиснете Up. Номера, които съответстват
ниво на играта ще се появи като резултат. Изберете ниво и
натиснете Започнете възобнови игра .


Оригинален текст на чийта за играта на английски език


Bram Stoker's Dracula - Game cheats, tips and tricks for Sega

Submitted by: Fawad Malik

Level select:
-------------
Press Down, Right, A, C, Up,
Left, Up when the battlefield begins scrolling across
the opening screen. A laugh will confirm correct code entry.
Pause game play and press Up. Numbers that correspond
to a game level will appear as the score. Select a level and
press Start resume game play.

 

© 2022 Всички права запазени.