Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Adaptec Toast


програмист кредити

Задръжте [опция] и да се покаже менюто Apple . След това изберете \ опция.

Скрити опции

Задръжте [Alt ] и кликнете върху бар в дъното , вляво от на прозореца. Нови възможности, включително на очите, САЩ . държавния дълг, както и фази на Луната ще се появи.

Коледа обратно броене

Задръжте [Възможност ] и кликнете върху \ прозорец .


Оригинален текст на чийта за играта на английски език

Programmer credits

Hold [Option] and display the Apple menu. Then, select the "About Adaptec Toast" option.

Hidden options

Hold [Alt] and click on the bar in the bottom left of the window. New options including eyes, the U.S. national debt, and phases of the moon will appear.

Christmas countdown

Hold [Option] and click on the "Selection" menu at the bottom of a window.

© 2020 Всички права запазени.