Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for 3D Atlas


, размахващи знамето

Изберете страната пощенска картичка. Показване на голяма версия на флаг. Задръжте [Възможност ] и кликнете върху флаг, да анимирате , както ако се вееха от вятъра. Движете мишката, за да се контролира флаг полюс . Натиснете стрелките за да се промени посока на вятъра.

Виж програмисти

Изберете пощенска картичка на страната . Задръжте [команда ] + [опция] и кликнете на всяка снимка . Един от програмистите ще се появи на снимката . Забележка: Този трик може да изисква 3D Атлас '98 .


Оригинален текст на чийта за играта на английски език

Waving flag

Select a country's postcard. Display the large version of the flag. Hold [Option] and click on the flag to animate it as if it were waving in the wind. Move the Mouse to control the flag pole. Press the cursor keys to change the wind direction.

View programmers

Select a country's postcard. Hold [Command] + [Option] and click on any photo. One of the programmers will appear on the photo. Note: This trick may require 3D Atlas '98.

© 2020 Всички права запазени.